Новости

Октябрь, 15

Студенты ШГОПиП 3 -го курса специальности «Регионоведение» совместно с преподавателем Даниалом Саари активно участвовали в Международной конференции по медиа и цифровой грамотности

Мемлекеттік және Қоғамдық Саясат пен Құқық мектебі «Аймақтану» мамандығының 3 курс студенттері және оқытушы Даниал Саари  2019 жылдың 4 - 5 қазан аралығында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен медиа және сандық сауаттылық бойынша халықаралық конференцияға белсенді қатысты.  Іс-шараны АҚШ-тың Қазақстандағы елшілігі және ҚазҰУ ұйымдастырды.  МҚСпҚМ тобы "MediaJungle" трансформациялық ойынында жеңіске жетті.
 Екі күндік тығыз оқу бағдарламасының соңында студенттер мен оқытушылар медиа саласы туралы ең жаңа ақпарат алып, медиа сауаттылықтарын жетілдірді.
 Бүгінгі конференция университеттер арасындағы ынтымақтастық нәтижелерін қорытындылауға, жаңа медианы дамытудағы жетістіктермен бөлісуге және өзара әрекеттесудің жаңа бағыттарын анықтауға мүмкіндік берді.
 Конференция нәтижелі диалог форматында өтті және қатысушылардың одан әрі ынтымақтастыққа деген үлкен қызығушылығын көрсетті.Конференцияның қорытындысы бойынша студенттерге сертификаттар табысталды.
, которая проходила в КазНУ имени аль-Фараби с 4 по 5 октября 2019 года. Мероприятие было организовано посольством США в Казахстане и КазНУ им. аль-Фараби. Команда ШГОПиП победила в трансформационной игре «MediaJungle». 
По окончании плотной двухдневной программы тренинга студенты и преподаватели получили самую оперативную информацию о сфере медиа и усовершенствовали навыки медиа грамотности. 
Сегодняшняя конференция позволила обобщить итоги сотрудничества вузов, поделиться успехами в освоении новых медиа и наметить новые направления взаимодействия.
Конференция прошла в формате продуктивного диалога и показала серьезную заинтересованность участников в дальнейшем сотрудничестве.По результатам конференции студенты были награждены сертификатами.
3rd-year students of the School of Public Policy of the specialty "Regional Studies" together with the Associate Professor  Danial Saari actively participated in the International Conference on Media and Digital Literacy, which was held at the Al-Farabi Kazakh National University from October 4 to 5, 2019.  The event was organized by the US Embassy in Kazakhstan and KazNU. The SPPt eam won the transformational game “MediaJungle”.
 At the end of a tight two-day training program, students and teachers received the most up-to-date information on the media sphere and improved their media literacy skills.
 Today's conference made it possible to summarize the results of cooperation between universities, share successes in the development of new media, and outline new areas of interaction.
 The conference was held in the format of a productive dialogue and showed the serious interest of the participants in further cooperation. According to the results of the conference, students were awarded by certificates.
Поделиться: